Login |

user :
password :
30 มีนาคม 2563
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ขอเชิญผู้นำ คศน.ที่สนใจเข้าร่วมต่อยอดโครงการ "เปิดรั้วโรงพยาบาลสร้างสุข"
ประมวลภาพ : CM 04 การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5
ภาพกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้นำคศน.
Core Module 04: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5
ภาพ KSN Forum NO.04_59 จินตนาการอนาคตสังคมไทย : ร่วมสร้าง ร่วมคิด วันที่ 19 – 21 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Forum NO.04_59 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin