Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ภาพกิจกรรม : ติดตามความก้าวหน้าการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงของผู้นำคศน.
Core Module 04: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5
ภาพ KSN Forum NO.04_59 จินตนาการอนาคตสังคมไทย : ร่วมสร้าง ร่วมคิด วันที่ 19 – 21 ส.ค. 59
ขอเชิญร่วมกิจกรรม KSN Forum NO.04_59 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559
ประมวลภาพ : CM 03 Systems Thinking & Special Project Management ของผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
Core Module 03 : Systems Thinking & Special Project Management ของผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : รู้ทันสื่อ  พฤศจิกายน 21,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : Cuban National Health System  พฤศจิกายน 16,พ.ศ 2561
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน  พฤศจิกายน 29,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : Media Design  พฤศจิกายน 20,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : มองสื่อให้ออก ใช้สื่อให้เป็น  พฤศจิกายน 19,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : ระบบสุขภาพ การแพทย์ และ สาธารณสุข  ตุลาคม 15,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin