Login |

user :
password :
17 ตุลาคม 2562
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
เสวนา ภาพอนาคตของผู้นำของสังคมไทย ในเวที”มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์”
กิจกรรม "มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์​" วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2560
คศน.ขอเปิดรับการเสนอชื่อผู้นำคศน.รุ่น 6
ประมวลภาพ กิจกรรม Core Module 05 : ศิลปะและสุนทรียภาพ ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5
Core Module 05 : ศิลปะและสุนทรียภาพ aesthetics and art appreciation ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5
ประมวลภาพกิจกรรม : เปิดรั้วโรงพยาบาลสร้างสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin