Login |

user :
password :
03 เมษายน 2563
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core Module 6.1: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6
ประมวลภาพ youngคศน. module 3 เรื่อง ความยั่งยืนทางอาหาร พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 ณ สวนชีววิถี
ประมวลภาพกิจกรรม : Core Module 5-2 แผนที่ผลลัพธ์กับการจัดการโครงการพิเศษ ของ คศน. รุ่นที่ 6
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 5 - 1:Systems Thinking and Special Project Development ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2561
ประชุมทีมทำงานโรงพยาบาลสร้างสุขและโรงพยาบาลในเครือข่าย วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสุชน 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรม young คศน. module 2 เรื่อง Justice & Democracy Workshop วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 ณ Too Fast Too Sleep เกษตรศาสตร์

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin