Login |

user :
password :
03 เมษายน 2563
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ภาพกิจกรรม Core Module : Systems Thinking and Project Cycle Management ของผู้นำ รุ่นที่ 4
กิจกรรม Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course ครั้งที่ 2/4
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core Module : Systems Thinking and Special Project Management ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 4
‘ประกาศแจ้งรายชื่อผู้นำ ที่เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรม Coaching Course: Multi-Gen Coaching’
ขอเชิญพี่ผู้นำ เข้าร่วมกิจกรรม Elective Module ทักษะทางเลือก Coaching Course
ประมวลภาพ งานประชุมวิชาการ "พัฒนาเด็กพิเศษ.. สร้างสรรค์หรือสงเคราะห์"

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin