Login |

user :
password :
19 มกราคม 2562
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 4/58 วันที่ 18-20 กันยายน 2558
ประมวลภาพ กิจกรรม KSN Forum in action NO.3 เรื่อง "Alternative Energy”
ขอเชิญร่วมกิจกรรม คศน. forum in action ครั้งที่ 3/58 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2558
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module : การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน. รุ่นที่ 4
ขอเชิญร่วม Core Module : การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 4
ประมวลภาพกิจกรรม KSN : Re-think & Re-function

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : รู้ทันสื่อ  ธันวาคม 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : "เลาะร่องความคิด ส่องมายาคติ"  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
สะท้อนบทเรียนรู้โมดูลปรัชญาและการค้นคว้าต่อมา : สว่างวาบในโมงยามอันคับขัน  ธันวาคม 10,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : Media Design  พฤศจิกายน 20,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin