Login |

user :
password :
20 เมษายน 2561
แนะนำผู้นำ คศน.
ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
ทำเนียบ ผู้นำ คศน. รุ่น 6
ทำเนียบ ผู้นำ คศน. รุ่น 5
ทำเนียบ ผู้นำ คศน. รุ่น 4
ทำเนียบ ผู้นำ คศน. รุ่น 3
ทำเนียบ ผู้นำ คศน. รุ่น 2
ทำเนียบ ผู้นำ คศน. รุ่น 1
นายนภนาท อนุพงษ์พัฒน์
พญ.กัลยารัตน์ อินทะบุญศรี

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ผู้นำ คศน.007

ชื่อ - นามสกุล    ผศ.พญ.สายพิณ หัตถีรัตน์
ชื่อเล่น แคน
ตำแหน่ง
หัวหน้างานการศึกษา ภาควิชาเวศศาสตร์ครอบครัว 
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต ศิริราชพยาบาล / วุฒิบัตรแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป  แพทยสภา / อนุมัติบัตรแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว  แพทยสภา

การทำงาน / ผลงาน / อื่น ๆ
  • พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวในระดับแพทยศาสตรบัณฑิตและระดับแพทย์เฉพาะทางของคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี จนได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ
  • เขียนบทความและตำราเผยแพร่ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เช่นหนังสือ คู่มือหมอครอบครัว  สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน ,หนังสือคนไข้หัวหมอหรือหมอหัวดื้อ  สำนักพิมพ์หมอชาวบ้า
  •  พัฒนาครูแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถทำเวชปฏิบัติ สอนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาทั้งแพทย์และพยาบาลได้ ด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

 

 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin