Login |

user :
password :
11 ธันวาคม 2561
ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
workshop ทดลองใช้และให้ความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม SNA วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 6.1: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

 โครงการพัฒนาหลักสูตร และศักยภาพนักประเมินผลเชิงพัฒนา

(Program for Curriculum Development and Capacity Building for Developmental Evaluator, CDE)
 
module 2 : ทบทวนข้อจำกัดการประเมินผลและพัฒนาออกแบบการประเมินผลที่เป็นกัลยาณมิตร
วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2561 ณ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดการติดต่อ 
โครงการพัฒนาหลักสูตรและศักยภาพนักประเมินผลเชิงพัฒนา (CDE)
คุณอมรรัตน์ เกรียงขจร    ผู้จัดการโครงการ       mobile : 092 595 2121  e-mail : kim2512@gmail.com
คุณสิริวรรณ ตาเปี๊ยก       ประสานงานโครงการ  mobile : 095 468 4710  e-mail : duanysomoon@gmail.com 

ที่อยู่
ห้องเพลินสุชน ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000  
Tel: 02 832 9182  fax : 02 832 9181

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin