Login |

user :
password :
29 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
ขอต้อนรับสู่ Core Module 02: Knowing Ourselves, Knowing Our World ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 ขอต้อนรับสู่ Core Module 02 : Knowing Ourselves, Knowing Our World
เรียนรู้โลกที่กว้างไกลกับการทบทวนด้านในของชีวิต ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6 

วันที่ 18 - 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ชายแดนไทย - เมียนมา : อุ้มผาง จังหวัดตาก
-----------------------


โลกปัจจุบันอยู่ในยุคไร้ระเบียบที่เรียกกันว่า VUCA คือ Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous ผู้นำรุ่นใหม่จึงต้องเรียนรู้ที่จะทำงานในภาวะ “เปราะบาง ไม่แน่นอน ซับซ้อนและสับสน” ได้
และไม่มีที่ไหนที่ความไร้ระเบียบจะปรากฏชัดเจนไปกว่าใน “พื้นที่ชายขอบ”
ใน Core Module 02 นี้เราจะไปกันที่อุ้มผาง พื้นที่ชายขอบที่เราจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์การทำงานในภาวะเปราะบาง ไม่แน่นอน ซับซ้อนและสับสน เราจะไปรู้จักกับหมอตุ่ย วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้นำ คศน. รุ่น 1 ที่ได้ทุ่มเททำงานสาธารณสุขชายแดนที่อุ้มผางมามากกกว่า 20 ปีแล้ว


กิจกรรมใน Core Module นี้แบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ช่วง คือ 
ช่วงที่ 1 จะเน้นการเรียนรู้สถานการณ์ชายแดนในประเด็นปัญหาร่วมสมัยที่เกิดขึ้นจริง (3 วัน)
ช่วงที่ 2 เป็นการเรียนรู้เพื่อรู้จักและเข้าใจเพื่อนๆ ร่วมรุ่นให้มากขึ้น (1 วัน) 
ช่วงที่ 3 เป็นการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนชายขอบ (3 วัน)
จะถือว่าช่วงที่ 2 เป็นช่วงเบรกของการเรียนรู้ในพื้นที่ก็ได้ 
เพราะสิ่งที่เรียนรู้ในช่วงที่ 1 และ 2 นั้นจะต้องนำมาประมวลร่วมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงานในสภาวะเปราะบางและอลหม่าน ซึ่งเราจะเรียนรู้ผ่านการทำงานเป็นกลุ่ม โดยมี Assignment เป็นโจทย์ให้แต่ละกลุ่มต้องค้นคว้าไปล่วงหน้าและต้องร่วมกันออกแบบการศึกษาและเก็บข้อมูลระหว่างอยู่ที่อุ้มผางเพื่อนำวิเคราะห์ในกลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 ปัญหาสุขภาพชายแดน : ปัญหาระบบบริการสุขภาพและงานสาธารณสุขชายแดน (การรักษา ส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค) 
กลุ่ม 2 งานด้านสิทธิและสถานะบุคคล: สิทธิมนุษยชน สิทธิทางเศรษฐกิจ-สวัสดิการสังคม-การเมือง สิทธิในทรัพยากร และสิทธิด้านวัฒนธรรม
กลุ่ม 3 การฟื้นฟูอัตลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น: การต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและวิถีชีวิตของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการแพทย์พื้นบ้าน
--------------------------


ผมขอให้พวกเราได้แบ่งกลุ่มกันเองเป็น 3 ทีม โดยให้มีสมาชิกกลุ่มที่มีประสบการณ์ ความชำนาญและความสนใจสอดคล้องกับโจทย์และภารกิจที่แต่ละกลุ่มจะรับผิดชอบ

แต่ละกลุ่มจะต้องช่วยกันศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา เหตุ ปัจจัยและผลกระทบ รวมทั้งนโยบายและมาตรการที่ฝ่ายต่างๆ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องนำเสนอข้อมูลที่ล่วงหน้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:30 – 20:00 น. เพื่อวางแผนศึกษาข้อมูลจากบุคคล จากฝ่ายต่างๆ ในโรงพยาบาล หรือจากองค์กรและบุคคลนอกโรงพยาบาล เช่น นายอำเภอ พัฒนาการ นักพัฒนาเอกชน ผู้ป่วย เจ้าหน้าที่หรือกรรมการบริหารโรงพยาบาล
--------------------------


ในช่วงที่ 3 จะเป็นการไปศึกษาประสบการณ์ชีวิตและวัฒนธรรมในชุมชน เราจะเรียนรู้ “เครื่องมือ 7 ชิ้น” ซึ่งเป็นเครื่องมือทางมานุษยวิทยาเพื่อการศึกษาชุมชน และจะเก็บข้อมูลบริบทวงกว้างของชุมชน ควบคู่ไปกับการเจาะลึกหาข้อมูลในประเด็นของแต่ละกลุ่ม (สุขภาพ สิทธิและสถานะบุคคล และการฟื้นฟูวัฒนธรรม) ไปด้วย โดยจะมีการค้างคืนในชุมชนชาวกะเหรี่ยงที่บ้านหม่องกั๊วะ 1 คืนด้วย

 

ข้อมูลจากช่วงที่ 1 และช่วงที่ 3 จะถูกนำมาประกอบกันเพื่อให้เห็นภาพทั้งในเชิงระบบและเห็นปัญหาผ่านมุมมองและประสบการณ์ของคนในชุมชน

 

แม้ว่าเราจะมีเวลาเพียง 7 วันในการศึกษาในพื้นที่ แต่ผมคาดหวังว่า ด้วยประสบการณ์และความรู้ของแต่ละคน แต่ละกลุ่มน่าจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาและสังเคราะห์ข้อคิด-ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในพื้นที่ได้ ในสุดท้ายก่อนกลับ เราจะนำเสนอสิ่งที่เราได้เรียนรู้และข้อคิด-ข้อเสนอแนะเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมการบริหารและทีมงานของโรงพยาบาลอุ้มผาง ก่อนที่เราจะเดินทางกลับในเช้าวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 (ดูกำหนดการประกอบนะครับ)

 

นอกจากการเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนและวิถีชุมชนแล้ว ในช่วงที่ 2 จะการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองและเพื่อนๆ ผ่านเรื่องนพลักษณ์ ผมเข้าใจว่าหลายคนเคยผ่านการอบรมเรื่องนพลักษณ์มาแล้ว บางคนอาจเป็นวิทยากรเรื่องนี้อยู่ด้วย แต่วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้นพลักษณ์ในครั้งนี้คือ การได้เรียนจริต นิสัย และตัวตนของเพื่อนๆ ที่เราได้มาพบกันใน คศน. เพื่อนที่เราจะได้พึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือ ชื่นชม ตักเตือนและขัดเกลาซึ่งกันและกัน การได้รู้จักกันให้ลึกซึ้งขึ้นผ่านการพูดคุยเรื่องนพลักษณ์จะช่วยให้เรารู้จักตนเองและเข้าใจเพื่อนๆ ของเราได้ดีขึ้น

 

ส่วนในวันที่21 พฤศจิกายน 2560 จะมีกิจกรรมพิเศษคือการไปเรียนรู้พื้นที่พักพิงชั่วคราวบ้านนุโพและข้ามแดนไปเรียนรู้การปฏิบัติงานสาธารณสุขพื้นที่หมู่บ้านเปิ่งเคลิ่งด้วย

 

กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละ Core Module นั้นมีเนื้อหาแตกต่างกันไป แต่มีกระบวนการเหมือนกันคือเน้น Active Learning ที่ทุกคนเข้ามามีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ขัดเกลากัน

 

ถ้าจะเปรียบไป กิจกรรมใน Core Module เปรียบเหมือนสายธารที่ลัดเลาะไหลผ่านก้อนหินน้อยใหญ่ในลำน้ำ กระแสน้ำที่เคลื่อนไหวที่ทำให้หินกระทบกันไปมาช่วยขัดเกลาหินแต่ละก้อนให้ตัวตนเก่าๆ ได้กร่อนร่อนกะเทาะออกไปบ้าง ช่วยลดเหลี่ยมมุมที่แหลมและกระด้างออกไปกลายเป็นหินที่เนียนลื่นสวยงามเหมือนดังหินในแม่น้ำที่กระแสน้ำไหลผ่านมานานปี


Core Module จึงมีทั้งส่วนเนื้อหาและส่วนกระบวนการที่ต้องเรียนรู้ร่วมกัน 
ขอให้ทุกคนได้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการออกจาก Comfort Zone เพื่อที่จะเรียนรู้ในพื้นที่ชายขอบที่เปราะบาง ไม่แน่นอน ซับซ้อนและสับสน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง

 

รักและศรัทธา
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

  

สำหรับ File เอกสาร กำหนดการ และ assignment สามารถ Download  ได้ที่ Facebook KSN (เฉพาะสมาชิก)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ 

ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.)

ที่ตั้ง.. ชั้น 2 ห้องเพลินสุชน อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์  02-832-9182


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin