Login |

user :
password :
30 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
เสวนา ภาพอนาคตของผู้นำของสังคมไทย ในเวที”มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์”
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 เสวนา ภาพอนาคตของผู้นำของสังคมไทย

เวทีมิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์

ห้องสิริประภา โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ จ.นนทบุรี

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00  น.

           

 

 ในโลกที่บริบทมีการเปลี่ยนแปลงเร็วและมีความเฉพาะตัวของแต่ละพื้นที่สูงมาก ในการทำงานเพื่อให้เกิดความสำเร็จ ต้องมีหลายๆปัจจัย ผู้นำควรมี “ภาวะผู้นำ” ที่เข้าใจความแตกต่างหลากหลาย ปัจจัยความสำเร็จไม่ได้มีชุดเดียว สามารถทำงานได้บนสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และไม่มีแนวทางสำเร็จรูปในการแก้ปัญหา เป็นการทำงานแบบทำไปเรียนรู้ไป

 

              จึงต้องมี “มิตรภาพบนเส้นทางแห่งอุดมการณ์”  เพราะมีคนอยู่บนที่ทางต่างกันก็แต่ก็ทำงานเพื่อมุ่งสู่ภารกิจในการทำให้สังคมดีขึ้น  แม้คิดต่าง ทำต่าง แต่ก็เป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์กันได้  มิตรภาพทำให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดรับมุมมองใหม่ๆจากคนอื่นได้

             

ข้อความสรุปโดย ผศ.พญ.ศิรินาถ ตงศิริ คศน.5

 

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin