Login |

user :
password :
30 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
คศน.ขอเปิดรับการเสนอชื่อผู้นำคศน.รุ่น 6
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

แจ้งพี่ๆ และ เครือข่าย คศน. ทุกท่าน 

โครงการคศน.ขอเปิดรับการเสนอชื่อผู้นำคศน.รุ่น 6 

 

  • สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปี ขึ้นไป
  • มีหน้างานหรือประเด็นความสนใจที่ชัดเจนที่จะสร้างสังคมสุขภาวะ
  • มุ่งมั่นตั้งใจที่จะขับเคลื่อนงาน
  • มีใจเปิดรับที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
  • และมีแนวโน้มหรือความสามารถที่จะขึ้นเป็นผู้นำขององค์กรหรือของสังคมในอนาคต
  • โดยสามารถเสนอชื่อมาได้โดยไม่จำกัดจำนวน

 

โดยสามารถเสนอชื่อมาได้ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 

รายละเอียดและเอกสารเสนอชือ ตาม e - mail ที่ได้แจ้งไปคะ 


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin