Login |

user :
password :
27 กุมภาพันธ์ 2563
ข่าวสาร
คศน.ขอแจ้งเปิดรับการเสนอชื่อ ผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

 

 

เรียน ทุกท่านในเครือข่าย คศน.

          โครงการเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (คศน.) เป็นโครงการที่ดำเนินงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ ด้วยการคัดเลือกบุคลากรจากหลายภาคส่วนมาเป็นผู้นำและเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผ่านหลักสูตรที่จัดทำขึ้น รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้นำได้ทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้เกิดสังคมสุขภาวะ โดยได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินงานจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมีผู้นำที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามโปรแกรมมาแล้ว 4 รุ่น 

          สำหรับขั้นตอนในการคัดเลือก ทาง คศน.จะเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมาเข้าร่วม กิจกรรม “รู้จักเขา รู้จักเรา” ในวันที่ 31 ต.ค. - 1 พ.ย. 58 เพื่อที่จะรู้จักโครงการ คศน.ก่อนที่จะตัดสินใจสมัคร และหากได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5 จะมีกิจกรรมปฐมนิเทศในวันที่ 19  -20 ธ.ค. 58 

เงื่อนไขการเสนอชื่อผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5

  •  กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบเสนอรายชื่อบุคคลเข้าคัดเลือกเป็นผู้นำ คศน.รุ่นที่5 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ 
  • ส่งแบบเสนอชื่อกลับมาที่ นางสาวชมพูนุช ทิมกาย (มิ้นท์) email: chompunuch.tim@gmail.com ภายในวันที่ 30 กันยายน 2558 หรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 02 832 9182 
  • สามารถเสนอชื่อบุคคลใดก็ได้ที่มีความเหมาะสม แบบไม่จำกัดจำนวน ซึ่งองค์กรภาคีมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลในองค์มาเข้าร่วมได้ 
  • สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมที่ทำงานในสาขาอาชีพใดก็ได้ ทั้งในและนอกแวดวงสุขภาพ โดยต้อง มีประสบการณ์ทำงาน 10 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำคศน. จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • มีหน้างานหรือประเด็นความสนใจที่ชัดเจน และสามารถนำทักษะ ความรู้ ความสามารถในเรื่องนั้นๆ มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนและเครือข่ายได้
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนงานหรือประเด็นที่สนใจ พร้อมเปิดรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนและเครือข่าย
  • มีแนวโน้มหรือความสามารถที่จะขึ้นเป็นผู้นำขององค์กรในอนาคต ทั้งจากภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำทางสังคม เป็นต้น
  • รักการเรียนรู้จากการลงมือทำ มากกว่า การเรียนรู้จากการเข้าร่วมอบรม
  • มีเวลาหรือสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ของ คศน. ได้ตามโปรแกรมที่กำหนด

 

 Download เอกสารแบบเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมคัดเลือกเป็นผู้นำ คศน.รุ่นที่ 5 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 
 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 
Tel: 02 832 9182   fax : 02 832 9181 mobile :  089 768 1718  
หรือ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin