Login |

user :
password :
19 มกราคม 2562
ข่าวสาร
ประมวลภาพกิจกรรม KSN : Re-think & Re-function
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 KSN : Re-think & Re-function

วันที่ 4 - 5 ก.ค. 58 ณ ห้องประชุมเจต โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม
 
 
 
 
สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีเป้าหมายที่จะปรับรูปแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในโปรแกรมพัฒนาศักยภาพ COMPANIES ทั้ง 7 ชนิด ให้มีบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม มีรูปแบบกระบวนการที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องสมบูรณ์ ทำให้ผู้เข้าร่วมโปรแกรมฯ บรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เกิดทักษะใหม่ (New Skill) กระบวนทัศน์ใหม่ (New Paradigm) ที่มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา และเกิดการทำงานร่วมกันแบบภาวะผู้นำรวมหมู่ได้จริง (Collective Leadership) บนฐานแนวคิด “Teach less, learn more: เรียนรู้จากการปฏิบัติและประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนการสอน” โดยมุ่งหวังไว้ว่าการดำเนินงานในระยะเวลาต่อจากนี้ จะมีการปรับให้ส่วนเติมความรู้และส่วนใช้ความรู้มีความสมดุลกันมากยิ่งขึ้น
 
 
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 
 
 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.) 
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 Fax : 02 832 9181 Mobile :  089 768 1718 

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin