Login |

user :
password :
31 มีนาคม 2563
ข่าวสาร
นัดหมายประชุมคณะกัลยาณมิตร 2_58 วันที่ 27 เมษายน 2558
ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ​ เครือข่ายผู้นำเพื่อการสร้างสุขภาวะ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
workshop เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยโปรแกรม ICF วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 62 ณ โรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์
พิธีเซ็นข้อตกลงและประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา โครงการเครือข่ายโรงพยาบาลเข้มแข็ง
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร
ประมวลภาพกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2562
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. : ถอดบทเรียนและสังเคราะห์หลักสูตร วันที่ 18 - 20 มกราคม 2562
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Core module 6 : Final ของผู้นำ คศน.ที่ 6
ประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทาง คศน. ครั้งที่ 3_61 วันที่ 20 ธ.ค.61 ณ ห้องสุชน 1 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

เรียน คณะกัลยาณมิตร คศน.ที่เคารพทุกท่าน


คศน.ขอแจ้งยืนยันการประชุมคณะกัลยาณมิตร ครั้งที่ 2/2558
ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 18.00  - 20.00 น.
ณ ห้องประชุมกัลยาณมิตร ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

วาระการประชุม ดังนี้
  • การปรับกระบวนการเรียนรู้ คศน.ฟอรัม เป็น คศน.ฟอรัม In Action และผลการจัดกิจกรรมครั้งที่มา
  • การจัดคุยกลุ่มย่อยร่วมกับผู้นำ คศน.รุ่น 3 และ 4 เพื่อเตรียมข้อมูลนำเข้าในการประชุม Rethink Re function โครงการ คศน.
  • อัยการน้ำแท้  มีบุญสล้าง ผู้นำ คศน.นำเสนอโครงการพิเศษ (Special project) และการขอรับการสนับสนุน International Experience
  • การจัดงาน Public Forum โครงการ คศน.  ปลายปี 2558
 
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาเข้าร่วมประชุม

ด้วยความเคารพอย่างสูง

  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin