Login |

user :
password :
10 ธันวาคม 2561
ข่าวสาร
ประมวลภาพ กิจกรรมพิเศษ คศน. Forum In Action ครั้งที่ 1_58
ประชุมมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องสุชน 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรา เขา และความเป็นอื่น (ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม)
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 6 : เรื่อง เรา เขา และความเป็นอื่น วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ CDE Module 2 : ทบทวนข้อจำกัดและพัฒนาออกแบบการประเมินผล วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561
ประมวลภาพกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม
ขอเชิญ ร่วมกิจกรรม youngคศน. module 5 : เรื่องการสื่อสารสำหรับผู้นำและนักขับเคลื่อนสังคม วันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2561
workshop ทดลองใช้และให้ความเห็นเกี่ยวกับโปรแกรม SNA วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ
ประมวลภาพกิจกรรม Core Module 6.1: การสื่อสารองค์กรและการจัดการสื่อสาธารณะ ผู้นำ คศน.รุ่นที่ 6

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

วันแรก สภาพลเมือง/สมัชชาพลเมือง

สภาพลเมือง/สมัชชาพลเมือง Platform ที่เป็นกลไก คือกระบวนการ ไม่ใช่องค์กร .. เป็นพื้นกลางสาธารณะของทุกคนในพูดคุยและการแสวงหาทางออกร่วมกัน เป็นพื้นที่กลางของความหลากหลาย ลดความขัดแย้ง สร้างผลประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาใดๆ .. Workshop Theme วันนี้เน้นไปที่ ภาพของสภาพลเมืองในระดับจังหวัด ต้องขอขอบคุณ อาจารย์เขียวคะ 

 

วันที่สอง การลงพื้นที่โรงเรียนตู้คอนเทรนเนอร์

        ครูจิ๋วได้สะท้อนว่า อยากได้กำลังใจจากเพื่อนๆคศน. และที่เคยเสนอมาตลอดคืออยากให้ลงพื้นที่การทำงานของเพื่อนๆ เป็นการดูงานของกันและกัน จะได้เรียนรู้และช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันได้

        ส่วนในเรื่องานศูนย์เด็กก่อสร้างนั้น ครูจิ๋วอยากได้เครือข่ายด้านสาธารณสุขเข้ามาช่วย อาจจะเป็นการออกหน่วยสาธารณสุข เพื่อช่วยดูแลสุขภาพของเด็กและคนงานในแคมป์ที่พัก รวมทั้งจะเป็นส่ิงที่กระตุ้นให้ผู้รับเหมามีความกระตือรือล้นในการจัดสถานที่ สิ่งแวดล้อมต่างๆให้ดีขึ้น อยากให้มีระบบสาธารณสุขในแคมป์ที่พักมาก ทำเป็นโมเดลด้านการดูแลสุขภาพในแคมป์ ซึ่งจะช่วยเสริมสิ่งที่ครูจิ๋วทำอยู่ จะทำให้เป็นโมเดลศูนย์เด็กก่อสร้างที่ดูแลคุ้มครองเด็กทุกๆด้าน โดยอยู่บนพื้นฐานของ “เด็กทุกคนที่อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ต้องได้รับการคุ้มครอง” แน่นอนคะ พวกเราจะชวนกันทำให้เกิดขึ้น 

 

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ หรือ Facebook : KSN (สำหรับสมาชิก) 
 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะ (ศ.คศน.)
ที่ตั้ง.. ห้องเพลินสุชน ชั้น 2  อาคารสุขภาพแห่งชาติ ถนนสาธารณสุข ซอย 6 กระทรวงสาธารณสุข
ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000 Tel: 02 832 9182 Fax : 02 832 9181 Mobile :  089 768 1718  


  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin