Login |

user :
password :
08 เมษายน 2563
ความเคลื่อนไหว
บันทึกภาพ บันทึกคำ
ประมวลภาพและสรุปกิจกรรม KSN Forum in action NO.02_59 หัวข้อ สิทธิมนุษยชน ชาวเราหรือชาวเล เราต่างก็คือ มนุษย์
KSN Forum in action NO.02_59 หัวข้อ สิทธิมนุษยชน ชาวเราหรือชาวเล เราต่างก็คือ มนุษย์
ประมวลภาพกิจกรรม CM 01 : เรียนรู้โลกกว้างไกล ทบทวนด้านในของชีวิต ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5 วันที่ 19-27 มี.ค. 59 จ.ตาก
Core Module 01 : เรียนรู้โลกกว้างไกล ทบทวนด้านในของชีวิต ของผู้นำ คศน. รุ่นที่ 5 วันที่ 19-27 มีนาคม 2559 ณ ท่าสองยางและอุ้มผาง จ.ตาก
ประมวลภาพกิจกรรม คศน. ร่วมกับ สปสช. การประชุมเชิงปฏิบัติการ “เปิดใจเรียนรู้ ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"
คศน. ร่วมกับ สปสช. จัดกิจกรรม KSN Forum in action NO.1_59

หน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

บทความ
บันทึกการเรียนรู้ : จุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น..  กุมภาพันธ์ 10,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : ความเป็นเราในท่ามกลางเขาและความเป็นอื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
บันทึกการเรียนรู้ : My memorable experience  มกราคม 29,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในพื้นที่ความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : คศน.6 ในความทรงจำ  มกราคม 28,พ.ศ 2562
บันทึกการเรียนรู้ : อัตลักษณ์คือสิ่งที่มีมาตั้งแต่เกิด หรือการถูกนิยามโดยผู้อื่น  ธันวาคม 31,พ.ศ 2561
  ลิขสิทธิ์ โดย เครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ ปี พ.ศ.2552 © 2009 | Admin